Ο φόβος της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου έφεραν στην επιφάνεια και την ανάγκη προσαρμογής των τρόπων λειτουργίας και συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, μεταξύ των οποίων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Είναι κατανοητό σε έκτακτες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία των μελών, να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις με την διαδικασία της «περιφορας» και να ψηφίζονται τα θέματα άνευ διαλόγου, με ένα απλό «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Όπως προείπα, όμως, αυτό γινεται σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις, για την διασφάλιση των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου που εκπροσωπούμε, αποτελει δε, κατ’ εξαίρεση, αναιρετική πράξη της διαλεκτικής ως θεμελειώδους Αρχής του δημοκρατικου πολιτεύματος.

Πρώτη η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), αντιλαμβανόμενη το δημοκρατικό έλλειμμα που παρουσιάστηκε στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της διοίκησης -λόγω της απαγόρευσης συνεδρίασης με την φυσική παρουσία των μελών τους- δημιούργησε τον σύνδεσμο WEB/CONFERENCE και κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο Δήμο να εγγραφεί και να κάνει δωρεάν χρήση των υπηρεσιών του, για συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των δήμων με τηλεδιασκέψεις.

Ακολούθως η Κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη ότι οι «δια περιφοράς» συνεδριάσεις φαλκιδεύουν τον δημοκρατικό χαρακτήρα της λειτουργίας τους, με την υπ’ αριθμ. 429 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών και Επικρατείας (ΦΕΚ 850 Β’/13.03.2020), προχώρησε σε αντικατάσταση της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφάσης (Β’ 539), θέτοντας το απαραίτητο πλαίσιο για την λειτουργία όλων των συλλογικών οργάνων της δημόσιας διοίκησης.

Συγκεκριμένα:

  • •   Στο άρθρο 1 αυτής ορίζει τον όρο της τηλεδιάσκεψης ως εξής:

«Ως τηλεδιάσκεψη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης νοείται η από απόσταση διάσκεψη, η αμφίδρομη δηλαδή επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου. Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία κάποιων ή και όλων των μελών των συλλογικών οργάνων, ιδίως λόγω αδυναμίας προσέλευ-σης στον τόπο συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου…»

  • •   Στο άρθρο 2 περιγράφεται ο ιστότοπος της Δημόσιας Διοίκησης («ΣΥΖΕΥΞΙΣ») μέσω της οποίας μπορούν να πραγματοποιούνται οι τηλεδιασκέψεις, ο χώρος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού κάθε δημόσιας δομής καθώς και η πρόνοια προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και η εξασφάλιση της ψήφου τους. Συνοπτικά αναφέρει:

«Σε κάθε δημόσια υπηρεσία, πρέπει να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος χώρος, εντός του οποίου θα εγκαταστα- θεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός. Ο χώρος πρέπει να επιλεγεί με βάση το κριτήριο της καλύτερης εξυπηρέτησης των υπηρεσιών αλλά και των πολιτών, ιδίως στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η προσέλευση και παρουσία πολιτών ή και υπαλλήλων στο συλλογικό όργανο. Ο χώρος της διάσκεψης πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό κατά το δυνατόν γεωγραφικό σημείο και ιδιαίτερα στις έδρες των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων. Ιδιαίτερα, πρέπει να είναι προσβάσιμος από όσο το δυνατό περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρίες. Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα, στον ίδιο χώρο, να εξυπηρετούνται μέσω της τηλεδιάσκεψης περισσότερα του ενός συλλογικά όργανα διαφορετικών υπηρεσιών, αντικειμένων και αρμοδιοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων μέσων. Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης πρέπει να διατίθεται τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη ροή της συνεδρίασης και η ποιότητα της αναμετάδοσης. Το τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό δεν θα παρευρίσκεται στον ίδιο χώρο με τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη και θα καλείται μόνο σε περίπτωση προβλήματος.

Η είσοδος/συμμετοχή των μελών στο δίκτυο τηλεδιάσκεψης (συνεδρία) γίνεται μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης με χρήση ηλεκτρονικών ή άλλων μέσων, τα οποία θα διασφαλίζουν την πιστοποίηση της ταυτότητας των συμμετεχόντων. Το Έργο Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» διασφαλίζει την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης των πληροφοριών (φωνής, δεδομένων, εικόνας), μέσω του ελέγχου της ταυτότητας των συμμετεχόντων (αυθεντικοποίηση), της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (εξουσιοδότηση συμμετέχοντος), της προστασίας των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (εμπιστευτικότητα) και της μη τροποποίησης των πληροφοριών (ακεραιότητα της πληροφορίας).»

• Στο άρθρο 3 περιγράφεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα (e:Presence.gov.gr) μέσω της οποίας θα γίνονται οι τηλεδιασκέψεις και παρέχονται εξειδικευμένες οδηγίες για την σύνδεση και λειτουργία των μελών. Ειδικότερα: «1. Η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τηλεδιάσκεψη μπορεί να γίνεται και με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, που παρέχεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.).

  • 2.   Σε κάθε φορέα ορίζεται Συντονιστής Φορέα, με αρμοδιότητες: α) τη δημιουργία, διαχείριση και εποπτεία όλων των τηλεδιασκέψεων για λογαριασμό του φορέα, β) την πρόσκληση των μελών του συλλογικού οργάνου και τυχόν συμμετεχόντων, γ) τον ορισμό Συντονιστών Οργανικών Μονάδων για τηλεδιασκέψεις σε μία ή περισσότερες οργανικές μονάδες του φορέα…»

Μετά από τα παραπάνω και επειδή η συνέχιση των «δια περιφοράς» συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλιου και των Επιτροπών του τείνει να παγιωθεί ως κανονικότητα, η οποία υπονομεύει συστηματικά την δημοκρατική λειτουργία τους, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

  1. 1.    Γιατί δεν προχωρήσατε στην επιλογή μιας εκ των δυο λύσεων που προτάθηκαν τόσο από την ΚΕΔΕ όσο και από την Κυβέρνηση, για την εφαρμογή της τηλεδιάσκεψης στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου μας;
  2. 2.    Δεδομένου ότι έχει παρέλθει ένας και πλέον μήνας από την νομοθέτηση των διαδικασιών τηλεδιάσκεψης και μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα, κατά πόσο νομιμοποιείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχίζει τις «κατ’ εξαίρεση δια περιφοράς» συνεδριάσεις και πόσο νόμιμες είναι οι λαμβανόμενες αποφάσεις;
  3. 3.    Πέρα από τις πομφόλυγες εξαγγελίες, οι οποίες ποτέ δεν βρίσκουν καμία εφαρμογή στην πράξη, σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στον Δήμο μας και την ΔΕΥΑΘ, στο Δ.Σ. της οποίας συμμετέχει;

Ο Ερωτών Δημοτικός Σύμβουλος

Γ ιώργος Χατζηβαλάσης