Ποιοι είναι οι δικαιούχοιΔυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα μέχρι και σε 100 δόσεις δίνει Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε.Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλών είναι επιχειρήσεις και πολίτες που πλήττονται από την πανδημία.Η ρύθμιση περιλαμβάνει την τμηματική καταβολή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων οφειλών, από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021.

Οι οφειλές ρυθμίζονται με εφάπαξ καταβολή ή μέχρι και σε 100 δόσεις, σύμφωνα με τις κλίμακες των ρυθμιζόμενων ποσών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του προϊσχύσαντος νόμου 4611/2019.Στην ΚΥΑ αναφέρονται οι σχετικοί ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού.Σε ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, στη ρύθμιση υπάγονται όσοι πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:•

Εργαζόμενοι που τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή εργασίας • Άνεργοι• Όσοι ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους• Ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής, όλα τα ανωτέρω στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να εισερχονται για να ρυθμίζουν την οφειλή τους.Όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια αρχή, για το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την 1η Μαρτίου και μετά, θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση χρειαστεί «ώστε να μην συμπυκνωθεί το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους».